Prevence rizikového chování

Naše škola respektuje identitu a individualitu každého svého člena, odmítá násilí a zneužití moci v jakékoli podobě a přiznává riziko výskytu šikany. Chce vytvářet bezpečné prostředí. Má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož součástí je i Školní program prevence školního šikanování, pořádá řadu akcí specifické i nespecifické primární prevence, které k vytváření bezpečného prostředí přispívají.

Letos plánujeme:

 • Pro žáky 4. tříd dopravní výchovu ve spolupráci s Cestou integrace
 • Realizujeme školní projekty, které jsou zaměřeny na  podporu rozvoje zdravého klimatu třídy a školy a samozřejmě také navazuje na předchozí projekty v souladu s dlouhodobým plánem primární prevence.

Formy rizikového chování:

 • Interpersonální agresivní chování – agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 • Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny
 • Záškoláctví a neplnění školních povinností
 • Závislostní chování – užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů
 • Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 • Spektrum poruch příjmu potravy
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování

Nevíte si rady? Potřebujete pomoc? Můžete se obrátit na pedagogické pracovníky  naší školy, na Školní poradenské pracoviště, na školního metodika prevence: 702 087 567 nebo na některý z níže uvedených kontaktů:

Sdružení Linka bezpečí

Zaměření: Linka bezpečí je určena pro děti do 18 let a pro studenty denní formy studia do 26 let

Kontakt: 116 111

Provoz: nonstop, zdarma, anonymně

Chat:  https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

Email: pomoc@linkabezpeci.cz

www.linkabezpeci.cz

Rodičovská linka

Zaměření: Rodičovská linka je určena pro rodiče, prarodiče, rodinné příslušníky, pedagogy, dospělé jednající v zájmu dětí

Kontakt: 606 021 021

Provoz: pracovní dny pondělí až čtvrtek: 13–19 hod. pátek: 9–15 hod

Email: pomoc@rodicovskalinka.cz

Policie České republiky:

http://www.policie.cz/clanek/rady-policie-cr-a-informace-o-prevenci-143872.aspx

Linka Anabell

Zajímají vás informace týkající se poruch příjmu potravy a možnosti jejich řešení?

Telefon: 774 467 293

http://www.anabell.cz/

Linka důvěry:

Služby Linky důvěry mohou využít všichni lidé v krizové životní situaci.

www.ditekrize.cz

tel. 241 484 149

Vytvořila agentrura mevia.cz