Výchovný poradce

Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová, DiS.

 • email: zsvyzlovka@gmail.com 
 • tel. :  702 087 567
 • Konzultační hodiny: po mailové či telefonické domluvě 

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu Středočeského kraje

Informace pro zákonné zástupce žáků:
Na základě rozhodnutí vedení PPP Středočeského kraje přebírá spádově Základní školu Vyžlovka, okres Praha – východ

Pedagogicko-psychologická poradna středočeského kraje

 • pracoviště Říčany u Prahy (budova ZŠ u Říčanského lesa)
 • Školní 2400/4
 • 251 01 Říčany
 • Tel.: 731 417 201, 606 681 827
 • Email: ricany@pppsk.cz
 • Poznámka: je nutno se předem objednat s velkým časovým předstihem!

Úloha výchovného poradce

 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, obtížné životní situace)
 •  péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie)
 • tvorba IVP (individuálně vzdělávacích plánů) pro žáky se spec. poruchou učení
 • práce s mimořádně nadanými žáky a žáky znevýhodněnými
 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně vzdělávacími centry a dalšími orgány státní správy (OSPOD apod.)
 • poradenství při výběru dalšího vzdělávání (volba povolání), pomoc při vyplňování přihlášek

Profesionální vztahy výchovného poradce

a) Žáci

 1. Výchovný poradce považuje za prvořadou a klíčovou záležitost zájmy dětí- žáků, které má v péči.
 2. Zajišťuje, aby žáci chápali podstatu a cíl spolupráce s výchovným poradcem či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na věk, mentální úroveň a schopnosti žáků)

b) Rodiče

 1. Výchovný poradce vysvětluje rodičům nebo zákonným zástupcům podstatu spolupráce nebo profesionální intervence, které se týkají jejich dítěte.
 2. Výchovný poradce seznamuje rodiče či zákonné zástupce s vypracovaným Individuálním vzdělávacím plánem (u integrovaných žáků, studentů).
 3. Výchovný poradce projednává s rodiči nebo zákonnými zástupci plány podpory jejich dítěte a způsob spolupráce.

c) Vztahy k odborníkům jiných profesí

 1. Výchovný poradce se snaží navázat a udržet kooperativní pracovní vztahy s odborníky příbuzných profesí a přistupuje k nim se stejným respektem a ochotou ke spolupráci, jako ke kolegům ze své profese.
 2. Zná okruh kompetencí a hranice kompetencí u odborníků příbuzných profesí.

Vytvořila agentrura mevia.cz